OFERTA

Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu

 

Informacje o szkole:

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu jest szkołą miejską, ogólnodostępną mieszczącą się na terenie gminy Siewierz. Szkoła jest dostosowana do zmian cywilizacyjnych współczesnego świata. Stara się w odpowiedni sposób przygotować dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia świat. Kształtuje postawy prozdrowotne, ekologiczne, realizuje edukację informatyczną oraz językową, stymuluje wszechstronny rozwój ucznia, skutecznie przeciwdziała patologiom społecznym, oferuje uczniowi atrakcyjne metody nauki, rozwija jego zainteresowania oraz zachęca go do przyjmowania aktywnych i twórczych postaw.
 • Celem szkoły jest dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów, również indywidualnych, zachęcanie do wysiłku, stymulowanie kreatywności, służenie społeczności lokalnej. Ponadto szkoła ma na celu solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.
 • Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu posiada uporządkowaną wiedzę i określony system wartości, jest otwarty na innych oraz na zmiany we współczesnym świecie, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje, odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości, charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną, świat postrzega holistycznie – całościowo, globalnie, integralnie.

Oferta szkoły:

 

 • Na terenie Szkoły Podstawowej nr2 w Siewierzu funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Odziały działają w godzinach od 7.00 do 16.00.
 • Dodatkowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych: logorytmika, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne.
 • Przed i po zajęciach szkolnych sprawowana jest opieka nad uczniami w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.30.
 • Uczniowie i dzieci przedszkolne mogą skorzystać z posiłków w formie cateringu.Istnieje także możliwość dofinansowania żywienia.
 • Szkoła uczestniczy w programie „Szkoła z witaminką" w ramach którego dzieci otrzymują przetwory mleczne oraz owoce i warzywa.
 • W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stale podnosząca swoje kompetencje, która uprawniona jest do prowadzenia różnorodnych zajęć specjalistycznych:

- logopedycznych, neurologopedycznych
- korekcyjno-kompensacyjnych
- gimnastyki korekcyjnej
- integracji sensorycznej
- trening umiejętności społecznych
- z surdopedagogiem
- z terapii ręki
- z terapii neurotaktylnej
- metody Tomatisa i Warnkego

 • Uczniom niepełnosprawnym, uczniom z zaburzeniami rozwoju, z dysfunkcjami lub przewlekle chorym szkoła umożliwia wypełnianie obowiązku szkolnegow formie nauczania indywidualnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Nasi specjaliści posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi:z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 • Uczniowie mogą skorzystać z szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych np.:

- kółko czytelnicze prowadzone w szkolnej bibliotece , która zaopatrzona jest w bogaty -    księgozbiór oraz stanowiska komputerowe
- kółko kulturalne, w ramach którego uczniowie wyjeżdżają do muzeów, teatru, filharmonii itp.
- kółko plastyczne
- gry i zabawy
- rytmikę i logorytmikę
- SKS
- kółka rozwijające z j. polskiego i matematyki
- kółko naukowo-techniczne (w tym robotyka)
- kółko przyrodnicze.

 • Od klasy IV prowadzona jest nauka drugiego języka nowożytnego - języka niemieckiego.

Baza szkoły:

W szkole są bogato wyposażone sale lekcyjne. W większości znajduje się tablica interaktywna lub monitor dotykowy (również w sali oddziału przedszkolnego).

 • Pracownia komputerowa wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych. Dodatkowo do dyspozycji uczniów są laptopy. W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej szkoła została doposażona w 25 tabletów. Daje to możliwość bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji.
 • Zajęcia sportowe odbywają się na nowoczesnej, niedawno wybudowanej hali sportowej.
 • Zewnętrzne obiekty sportowe obejmują boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię i skocznię.
 • W szatni szkolnej każde dziecko ma przyporządkowaną szafkę zamykaną na kluczyk.
 • Przy szkole znajdują się dwa place zabaw, z których mogą korzystać dzieci przedszkolne i uczniowie.
 • Zielony teren wokół szkoły został zagospodarowany w ramach programu „Posadź swoje drzewko" Fundacji Ekologicznej Silesia.

Programy i projekty:

 

 • Szkoła bierze udział w wielu akcjach społecznych dotyczących zdrowego stylu życia, walki z nałogami i dopalaczami, agresją. Szkoła realizuje rekomendowane programy profilaktyczne: „Strażnicy uśmiechu", „Zachowaj Trzeźwy Umysł", „Akademia Bezpiecznego Puchatka" , akcje dla szkół UNICEF.
 • W szkole realizowane są liczne projekty e-twinning za realizacje których otrzymaliśmy Międzynarodową Odznakę Jakości oraz Krajowe Odznaki Jakości. Nasza szkoła została też wyróżniona Odznaką Szkoła eTwinning.
 • Bierzemy też udział w projektach unijnych, w ramach których realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów. W roku 2021-2022 szkoła uczestniczy w projekcie ,, Rozwój kompetencji kluczowych, metody eksperymentu oraz indywidualizacji pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu gminy Siewierz".
 • Realizujemy dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci klas IV – VIII w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy.
 • Nasza szkoła od lat współpracuje z instytucjami z terenu Miasta i Gminy Siewierz: Urząd Miasta i Gminy Siewierz, Nadleśnictwo Siewierz, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejsko-Gminna Biblioteka w Siewierzu, Straż Pożarna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko - Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, Ratownictwo Medyczne, Policja, Stowarzyszenie Banku Życzliwych Serc , Elektrolux, Górnicze Zakłady Dolomitowe ,szkoły i przedszkola oraz lokalną społecznością : sołtys Gołuchowic, Koło Gospodyń Wiejskich z Gołuchowic, Dom Seniora ,,Bożena", koło łowieckie ,,Ryś", koło pszczelarskie.


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

.: zobacz więcej :.


TERMINY KONSULTACJI NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

TERMIN KONSULTACJI

mgr Katarzyna Sikorska

Nauczanie przedszkolne

plastyka

Ostatni czwartek miesiąca
od 14.00 do 15.00

mgr Dagmara Małota - Machura

Nauczanie przedszkolne

Ostatni czwartek miesiąca
od 12.30 do 13.30

mgr Aneta Tyburkiewicz

Edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Dwie pierwsze środy m-ca

od 12.10 do 12.30

mgr Joanna Żołądź

Edukacja wczesnoszkolna

Pierwszy wtorek miesiąca

od 12.30 do 13.00

mgr Beata Pieprzyk

Edukacja wczesnoszkolna,

Plastyka

Pierwszy czwartek miesiąca

od 10.40 do 12.15

mgr Aneta Bednarz

Język polski

Drugi piątek miesiąca
od 9.45 do 10.30

mgr Renata Chmielowska

Język polski

Pierwsza środa miesiąca

od 11.30 do 12.15

mgr Justyna Chudy

Matematyka

Pierwszy wtorek miesiąca
od 12.30 do 13.15

mgr Magdalena Drezler

Język angielski

Ostatni piątek miesiąca
od 8.50 do 9.35

mgr Joanna Cesarz

Język niemiecki

Pierwszy poniedziałek miesiąca

od 11.30 do 12.15

mgr Barbara Pawińska

Historia

Pierwszy poniedziałek miesiąca od 9.45 do 10.30

mgr Katarzyna Maciążek

Przyroda, geografia

Pierwszy wtorek miesiąca
od 13.20 do 14.05

mgr Agata Sroka

Fizyka

Pierwszy czwartek miesiąca
od 11.55 do 12.15

mgr Sławomir Gębica

Chemia

Pierwsza środa miesiąca
od 13.20 do 13.40

mgr Bartosz Kańtoch

WF

Pierwszy piątek miesiąca
od 9.45 do 10.30

mgr Paweł Korusiewicz

Technika, informatyka

Pierwsza środa miesiąca
od 11.25 do 12.10

mgr Łukasz Owcarz

Muzyka

Ostatni poniedziałek miesiąca
od 13.50 do 14.20

mgr Urszula Szymiec

Religia

Ostatni wtorek miesiąca
od 12.30 do 13.15

mgr Izabela Szczepańczyk

Pedagog

Pierwsza środa miesiąca
od 8.00 do 8.45

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

 


 

Włamania i kradzieże w sieci!

Skradzione dane wywołują wiele zamieszania. Problemem może być wtedy nie tylko spam (niezamawiana poczta - np. reklama kosiarek do trawy), ale także ktoś może się pod nas również podszywać. Udając nas, taka osoba może np. dokonywać zakupów na nasze konto.

Kiedy szczególnie narażamy się na nieuprawniony dostęp?

Poprzez korzystanie z programów niewiadomego pochodzenia; takie programy mogą zawierać wirusy (np. uszkadzające nasz dysk, przekazujące informacje nt. tego co robimy na swoim komputerze)

Poprzez otwieranie okienek, korzystanie linków i aplikacji z nieznanych źródeł

Korzystając z serwisów, portali bez odpowiednich zabezpieczeń (np. brak regulaminu, brak kontaktu z administratorem)

Podając hasła dostępu do naszych kont i profili innym osobom

Kiedy dzielimy się danymi o sobie, gdy nie jest to wymagane (na różnych serwisach czy z innymi użytkownikami sieci)

Jak się chronić?

Jest kilka zasad bezpieczeństwa, których należy  przestrzegać:

NIE PODAWAJnikomu danych (chyba, że są wymagane przy rejestracji - wtedy tylko w sprawdzonych serwisach publicznych), gdy ktoś wypytuje Cię o Twoje dane -NIE ODPOWIADAJ;najlepiej skończyć taką rozmowę, jeżeli nie musisz,NIE UMIESZCZAJważnych danych na komputerze podłączonym do sieci, BĄDŹ OSTROŻNA/Yw nowych miejscach w sieci - nie wiadomo jak działają - sprawdzić jaki jest regulamin miejsca oraz czy możliwy jest kontakt z administracją, SPRAWDŹ ZABEZPIECZENIApodczas zakupów w sieci

dbaj cały czas o odpowiednią ochronę swojego komputera -ZAINSTALUJ PROGRAM ANTYWIRUSOWY i WŁĄCZ FIREWALL  (działający jak zapora nie dopuszczająca szkodliwych elementów), AKTUALIZUJ PROGRAMY, z których korzystasz - BĄDŹ CZUJNA/Y- niezależnie od użytego zabezpieczenia nie mamy pewności czy będzie ono wystarczające

Włamania zdarzają się również na telefony  komórkowe.

 Telefony komórkowe nowej generacji mają funkcje zbliżone do komputerów,  przez co są narażone na działania wirtualnych  przestępców. Zdarza się, że pobierając z  Internetu na telefon grę lub aplikację  niewidomego pochodzenia, możemy  wraz z  nią ściągnąć  wirusa. Taki wirus może zniszczyć  cały system operacyjny telefonu oraz  doprowadzić do utraty wszystkich danych i  kontaktów, które mieliśmy   w nim zapisane.

 

Jak się zabezpieczyć?

 

 • Włączaj usługę bluetooth i WIFI tylko wtedy, gdy   z niej korzystasz.
 • Nie akceptuj propozycji połączenia z nieznanymi  urządzeniami.
 • Nie pobieraj aplikacji i gier  z nieznanych źródeł.

Zawsze czytaj regulaminy aplikacji i gier, które  zamierzasz  pobrać.

 

Co można zrobić w przypadku kradzieży?

W przypadkukradzieży tożsamościw internecie, należy przede wszystkim zwrócić się do prowadzących serwisy, w których znajdują się przejęte przez hakera konta.

Jeśli nie możecie Państwo znaleźć adresu administratorem strony skontaktujcie się                      z Helpline.org.pl i opowiedzcie o swoim problemie. Wątpliwości kontaktować można ze specjalistami z Helpline.org.pl - www.helpline.org.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 800-100-100.

Poza tym należyzmienić wszystkie hasła i loginy do serwisów internetowych z których korzystacie, tak żeby nie było możliwe logowanie przy użyciu starych danych. Zróbcie to nawet, jeśli te konta wydają się być nienaruszone - być może ktoś zechce skorzystać z nich w przyszłości.

Także sytuacja, w której korzystacie Państwo z jednego hasła do większej grupy witryn jest niebezpieczna -zmieńcie to hasłoczym prędzej (a najlepiej stwórz kilka różnych).

I wreszcie trzeba też sprawdzić, czy i jakie transakcje zostały zawarte w serwisach aukcyjnych czy sklepach internetowych gdzie mamy konta. Wszelkie „dodatkowe" zakupy czym prędzej anulujcie oraz skontaktujcie się ze sprzedawcami wyjaśniając problem.

W sytuacji gdy nie będziecie Państwo wiedzieli jak to zrobić, bądź będą działy się rzeczy, które Was niepokoją zachęcamy do kontaktu z  Helpline. Helpine.org. pl pomaga w sytuacjach gdy przydarzy Wam się coś niebezpiecznego w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego- gdy tak się dzieje- skontaktujcie się z konsultantami Helpline, gdzie na pewno uzyskacie wsparcie i razem rozwiążemy problem!!!

Zgłoszenie przestępstwa

Jeśli skradziono Ci wyłącznie dane o niskiej wartości, np. login do forum dyskusyjnego, wtedy Twoje działania powinny się raczej ograniczyć do zabezpieczenia konta oraz komputera  przed kolejnymi atakami.

Jeżeli jednak skradzione zostały dane do Twojej karty kredytowej, lub też wykonano jakieś zakupy na Twoje konto - wtedy należy bezzwłocznieskontaktować się z policją.

Co można zrobić, jeśli ktoś przejął dostęp do konta?

1.Należy przede wszystkim niezwłocznieskontaktować się z administracjąpoprzez formularz kontaktowy z adresu e-mail, który został użyty podczas rejestracji. Gdy dostęp do poczty elektronicznej również został przejęty, kontakt ten można uzyskać pisząc z jakiegokolwiek adresu (domownika, alternatywnego konta pocztowego). Ważne, żeby zgłosił/a  to osoba, której dokonano kradzieży konta osobiście, a nie poprzez osoby trzecie!

W momencie powiadomienia administracji o zaistniałym incydencie należy przede wszystkim podać: login, link do profilu, adres e-mail użyty podczas rejestracji (a także informację czy posiadasz do niego dostęp), datę urodzenia, przybliżoną lub rzeczywistą datę utracenia dostępu do profilu, nazwę dostawcy internetowego, a także personalia osoby, którą podejrzewasz o nieuprawnione korzystanie z Twojego konta.

2.Ważne by zmienić hasło.

3. W sytuacji gdy nie będziecie Państwo wiedzieli jak to zrobić, bądź będą działy się rzeczy, które Was niepokoją zachęcamy do kontaktu z  Helpline. Helpine.org. pl pomaga w sytuacjach gdy przydarzy Państwu lub dziecku się coś niebezpiecznego w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego.

4. Niezależnie od zgłoszenia włamania poprzez formularz kontaktowy, macie Państwo możliwość powiadomienia o tym policji.Należy wtedy podać dane personalne, login i link do profilu. Pomocnym byłoby wskazanie, który adres e-mail ma być przypisany do profilu (w przypadku braku możliwości odzyskania dostępu do pierwotnego adresu). Sprawa włamania leży jak najbardziej w kompetencjach policji, gdyż bezprawne przejęcie kontroli nad kontem jest przestępstwem (kodeks karny art.267 i 268a)!!!. Wyłącznie rodzice  lub opiekunowie prawni mogą zgłosić przestępstwo.

Zadbaj o bezpieczeństwo konta!

Bezpieczeństwo konta należy traktować bardzo poważnie. Aby  Twój komputer i konto pozostały bezpieczne, zalecamy regularne wykonywanie następujących czynności:


Sprawdzaj,czy na komputerze nie ma wirusów i niebezpiecznych programów. Uruchamiaj skanowanie swojego komputera, korzystając ze sprawdzonego oprogramowania antywirusowego. Jeśli skanowanie wykryje podejrzane programy lub aplikacje, usuń je natychmiast.


Regularnie aktualizujopcje odzyskiwania konta. Pamiętaj o aktualizowaniu opcji odzyskiwania konta, aby były one stale aktualne.


Zmieniaj swoje hasłoprzynajmniej dwa razy w roku. Wybieraj hasła zawierające kombinację cyfr, znaków i liter o różnej wielkości, co pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta. 


Wykonuj regularnie aktualizacje systemu operacyjnego i przeglądarki. Niezależnie od tego, czy używasz systemu Windows, czy Mac OS, zalecamy włączenie ustawienia automatycznej aktualizacji i aktualizowanie systemu po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji w przeglądarce Internet Explorer, wybierz menu Narzędzia i kliknij polecenie Windows Update. W przeglądarce Firefox kliknij kartę Pomoc i wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji.


Nigdy nie używaj hasła do konta w innej witrynie.Jeśli wprowadzisz swoje hasło w zewnętrznej witrynie, a ona padnie ofiarą ataku, ktoś może podjąć próbę zalogowania się na Twoje konto  przy użyciu tych samych danych.


Chroń swoje hasło.Nigdy nie wprowadzaj hasła po kliknięciu linku w wiadomości e-mail otrzymanej z niezaufanej witryny. Zawsze przechodź bezpośrednio do witryny z której chcesz korzystać. Nigdy nie wysyłaj hasła pocztą e-mail.

Pamiętaj!!

Nigdy nie zdradzaj nikomu swojego hasła.Jeśli to jednak zrobisz, zmień je jak najszybciej.

Używaj silnego hasła i nie zapisuj go ani nie wysyłaj pocztą e-mail

Uruchamiaj skanowanie i zmieniaj hasła natychmiast po zauważeniu jakichkolwiek zmian na koncie, które nie zostały zainicjowane przez Ciebie.

Wyloguj się po każdym użyciu komputera w miejscu publicznym. Po zakończeniu korzystania z konta kliknij link „Wyloguj się" znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

Regularnie usuwaj formularze, hasła, pliki z pamięci podręcznej i pliki typu cookies (ciasteczka) w przeglądarce, szczególnie na ogólnodostępnych komputerach.

 

O bezpieczeństwo swojego komputera warto zadbać od samego początku, czyli od momentu wyboru komputera oraz jego głównego oprogramowania, czyli systemu operacyjnego.

Nowy komputer może być wyposażony w system, bądź też system musimy zakupić oddzielnie. Zakupiony system należy zainstalować i odpowiednio zmienić ustawienia, czyli skonfigurować. Konfiguracja służy między innymi temu, by móc korzystać z niego w bezpieczny sposób.Jak zainstalować system i odpowiednio zmienić jego ustawienia, aby bezpiecznie korzystać z komputera?

Instalacja systemu jest dosyć skomplikowana i bardzo ważna, jeśli chodzi o późniejsze korzystanie z komputera. Dlatego najlepiej poproś o pomoc fachowca.Instalując system, warto pamiętać o następujących zasadach:

1.Po pierwsze instaluj TYLKO legalne oprogramowanie. Nie tylko dlatego, że wersje „pirackie” są zabronione – tego typu programy mogą również zawierać „zaszyte” złośliwe oprogramowanie. Instaluj najnowsze, aktualne wersje programów – większość programu pozwala na sprawdzenie, czy korzystasz z najnowszej wersji.

2.Jeśli instalujesz system operacyjny- rób to tylko wtedy, gdy komputer nie jest podłączony do Internetu. Zrobisz to dopiero wtedy, gdy ustawisz i sprawdzisz wszystkie zabezpieczenia.

3.Oprócz systemu i zabezpieczeń komputera ważne jest odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie połączenia z Internetem. Jeśli łączysz się bezprzewodowo, trzeba również zabezpieczyć router, czyli urządzenie dzięki któremu możesz korzystać z sieci bezprzewodowej.

4.Włącz automatyczne aktualizacje używanych programów, w szczególności systemu operacyjnego (w systemie Windows w menu Start >> Ustawienia >> Panel sterowania >> Aktualizacje automatyczne)

5.Wyłącz usługi, z których nie korzystasz z sieci np., jeśli Twój komputer nie jest połączony z innymi komputerami w domu możesz wyłączyć „Współużytkowanie plików i drukarek w sieci”.

6.Upewnij się, czy masz włączony program antywirusowy oraz zaporę sieciową (przynajmniej tę wbudowaną w system Windows).

7.Sprawdź ustawienia przeglądarki internetowej. Jeśli masz przeglądarkę internetową Internet Explorer, upewnij się, czy w jej opcjach nie jest ustawiony najniższy poziom bezpieczeństwa, czy ochrony prywatności.Dodatkowe zabezpieczenia w komputerze:

Pewna ilość zabezpieczeń wbudowana jest bezpośrednio w system operacyjny. Warto jednak skorzystać z dostępnych w sieci bezpłatnych programów. Bezpłatne nie oznacza złe – firmy je tworzące dzięki informacjom, uzyskiwanym z Twojego komputera mogą doskonalić wersje płatne swoich programów, przeznaczone dla firm.

 • Zapora sieciowa (firewall) Zapora sieciowa (tzw. firewall, ściana ogniowa) to jeden z najważniejszych elementów, chroniących Twój komputer podczas korzystania z Internetu. Zapobiega atakom, rozpoznaje większość prób włamań i blokuje je.
 • Programy antywirusowe Zabezpieczają komputer w sieci przed wirusami. Uwaga! Są skuteczne tylko wtedy, gdy posiadają aktualną bazę wirusów, czyli są na bieżąco aktualizowane, co zazwyczaj dzieje się automatycznie.
 • Gdy otwierasz plik, np. ściągnięty z internetu, przysłany pocztą (przede wszystkim w przypadku, gdy nie spodziewałeś/aś się maila od nadawcy!)
 • Po wejściu na podejrzaną stronę. Np. taką z pirackimi filmami/grami, czy zdjęciami/filmami „dla dorosłych”, ale też, gdy klikniesz w link, przysłany w spamie.
 • Kiedy nie robisz nic podejrzanego. Serio. Przestępcy mogą przejąć nie budzącą podejrzeń stronę i nic na niej na pierwszy rzut oka nie zmieniać. Po wejściu na taką stronę „schowane” tam złośliwe oprogramowanie korzysta np. z luk w przeglądarce internetowej.
 • wyświetlać na ekranie różne (także złośliwe) napisy
 • uszkadzać albo kasować dane
 • spowolniać pracę komputera (wtedy, gdy łączy się z serwerem sterującymbotnetu)
 • wyłączać niektóre programy (np. antywirusowe)
 • bez Twojej wiedzy rozsyłaćspamalbo ukryć na Twoim komputerze np. podrobioną stronę banku
 • ukraść trzymane na komputerze hasła, dane osobowe i numery kart kredytowych
 • Długo się wyłącza lub pokazuje jakieś dziwne komunikaty.
 • Na portalu społecznościowym pojawiają się „Twoje” wpisy, których sobie nie przypominasz.
 • System operacyjny (np. Windows) albo program antywirusowy nie chcą się uaktualnić.
 • Internet działa bardzo powoli.
 • Twoi znajomi dostają od Ciebie maile, których nie wysyłałeś/łaś

Wszystkie zabezpieczenia w jednym

Dla ochrony komputerów domowych istnieją także tzw. pakiety bezpieczeństwa. To programy, łączące oprogramowanie antywirusowe, zaporę ogniową, oprogramowanie antyspamowe, antyszpiegowskie, itd. Tego typu kompleksowe rozwiązania zazwyczaj są płatne.Kompleksowe rozwiązanie e-bezpieczeństwo oferuje swoim Klientom Orange Polska, inne przykłady to m. in. G DATA Internet Security TotalCareSymantec Norton 360McAfee Total Protection. Można też zajrzeć na stronęMicrosoft OneCare(po angielsku).Jak jeszcze przestępcy mogą zainfekować Twój komputer?

Czym możesz zarazić swój komputer? Złośliwe oprogramowanie często nazywamy ogólnie po prostu wirusami, tak naprawdę jest jednak kilka rodzajów mniej lub bardziej niebezpiecznego malware’u. Najgroźniejsze złośliwe programy to tzw. „hybrydy”, będące skrzyżowaniem np. trojana i keyloggera. Więcej informacji o rodzajach złośliwych programów znajdziesz w Słowniku.

Złośliwe oprogramowanie może np.

Po czym poznać, że Twój komputer może być właśnie atakowany albo kontrolują go przestępcy?

Te oznaki nie muszą oznaczać, że dzieje się coś złego, ale w takiej sytuacji warto sprawdzić komputer programem antywirusowym (jeśli to antywirus nie działa, trzeba ściągnąć go z internetu na innym komputerze, nagrać na pendrive i wtedy podłączyć do Twojego komputera). Jeśli to problem z kontem społecznościowym albo pocztowym –koniecznie natychmiast zmień hasło.

Dlategotrzeba pamiętać, by nie klikać w podejrzane linki, niezależnie od tego, skąd i w jaki sposób przyszły. Zawsze możesz zadzwonić do znajomego i spytać, czy aby na pewno przysłał Ci dziwnie wyglądającego maila, albo „polubił” coś dziwnego. Jeśli pojawi Ci się prośba o ściągnięcie aktualizacji jakiegoś programu, sprawdź, czy na pewno link prowadzi na dobrą stronę! Pamiętaj jednak, że to co widzisz, może być mylące – najlepiej najechać kursorem na link (bez klikania) i jeśli adres, który pojawi się na dole przeglądarki, różni się od tego, który jest w treści strony, ktoś usiłuję Cię oszukać.

O tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu i na co uważać, możesz też czytać naBlogu Technologicznym Orange Polska.

Poradnik powstał przy współpracy z TP CERT, jednostką reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego Orange Polska (http://cert.orange.pl).

Materiały opracowała mgr Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny w oparciu o informacje zamieszczone na stronie „Helpline” 

Jak mówić, żeby dziecko słuchało?

Sprawa wydaje się trudna, ale nie niemożliwa. W końcu to my jesteśmy za wychowanie dziecka odpowiedzialni i to my powinniśmy wiedzieć jak mówić, aby nasze własne dziecko nas słuchało. Pamiętaj, że sposób w jaki zwracasz się do dziecka niejako pokazuje mu i uczy go w jaki sposób ono powinno się zwracać do innych. Oto kilka podstawowych zasad, którymi powinniśmy się kierować w rozmowach z naszymi dziećmi.

zjecie1

Złap kontakt wzrokowy z dzieckiem.

Zanim zaczniesz mówić do dziecka, złap jego wzrok. Przykucnij przed dzieckiem, aby Wasze oczy były na tym samym poziomie. W ten sposób zyskasz uwagę dziecka. Naucz dziecko skupienia, powiedz "Michał, popatrz mi w oczy, słuchaj mnie uważnie". Pokaż mu swoją postawą, co chcesz uzyskać.

Zwracaj się do dziecka po imieniu.

W ten bezpośredni sposób przyciągniesz jego uwagę dużo skuteczniej. Zamiast "czy możesz wreszcie..." powiedz "Kasiu, czy mogłabyś...". W ten sposób dziecko będzie wiedziało, że mówisz bezpośrednio do niego.

Postaraj się mówić krótko, a zwięźle.

Najlepiej jeśli nie będziesz owijać w bawełnę i już w pierwszym zdaniu przekażesz dziecku komunikat. Im dłużej się motasz i im więcej zdań produkujesz zanim dojdziesz do sedna tym szybciej Twoje dziecko się rozproszy w rezultacie nie przywiązując wagi do tego co mówisz. Zbyt dużo gadania to najczęstszy błąd jaki popełniają rodzice. Sprawia to, iż tak naprawdę nie wiesz co chcesz powiedzieć. Poruszasz zbyt wiele wątków, a to dziecko dekoncentruje i odwraca ono w efekcie uwagę od Twoich słów.

Używaj prostych słów.

Prosty, czytelny komunikat to to czego dziecko potrzebuje najbardziej. Posłuchaj w jaki sposób dziecko komunikuje się z Tobą, spróbuj nie wykraczać zbytnio poza jego poziom.

Poproś dziecko, aby powtórzyło to co zrozumiało.

Jeśli już wystosujesz odpowiedni komunikat do dziecka, poproś go o powtórzenie, aby mieć pewność, że dziecko słuchało Twoich słów i Cię rozumie.

Złóż dziecku propozycję nie do odrzucenia.

Zawsze podawaj dziecku powód dla którego powinno coś zrobić, na przykład "zakładamy kurteczkę, abyś mógł wyjść do parku i się pobawić". Powód ten powinien być zawsze na korzyść dziecka, w tym wypadku zabawa w parku.

Bądź pozytywnie nastawiona/nastawiony.

Zamiast powiedzieć "nie biegaj tutaj" powiedz "biegamy na zewnątrz, w środku chodzimy".

Zaczynaj swoje prośby od "Chciałabym/chciałbym, żebyś....".

Zamiast "Złaź stamtąd natychmiast!" powiedz "Chciałabym/chciałbym, żebyś stamtąd zszedł". Zamiast "Pozwól teraz Twojej siostrze zagrać" powiedz "Chciałabym/chciałbym, żebyś pozwolił teraz zagrać Twojej siostrze". Działa to lepiej na dzieci, które przecież nie lubią jak im się rozkazuje. W ten sposób wyrażasz swój komunikat jako prośbę, nie jak rozkaz.

"Kiedy...to...".

"Kiedy umyjesz ząbki, to przeczytamy bajkę na dobranoc". "Kiedy odrobisz zadanie, możesz pooglądać telewizję". "Kiedy" – które wyraża, ze oczekujesz wykonania danej czynności działa lepiej niż "jeśli". Mówiąc "jeśli" zostawiasz dziecku furtkę, może sobie ono wybrać czy chce coś zrobić czy nie. Mówiąc "kiedy" wyrażasz, że oczekujesz że dana czynność zostanie wykonana i dopiero wtedy dziecko będzie mogło zrobić coś innego.

Najpierw nogi, później słowa.

Zamiast krzyczeć z kuchni "wyłącz ten telewizor!" idź do pokoju, w którym dziecko ogląda jakiś program i dołącz się na kilka minut. Wtedy na przerwie reklamowej, powiedz, że już czas coś zjeść, czy kłaść się spać, lub pójść się uczyć        i wyłączcie telewizor.

Daj dziecku wybór.

"Czy chcesz najpierw założyć piżamę, czy umyć zęby?" - komunikat jest taki, że i tak i tak, dziecko obie czynności wykonać musi. "Którą chcesz koszulkę, czerwoną czy zieloną?" - komunikat jest taki, że dziecko ma wpływ na to co ubiera.

Mów poprawnie.

Zamiast zapytać małe dziecko, które i tak nic nie rozumie ze swoich czynów "Dlaczego to zrobiłeś?" powiedz "Chodźmy i porozmawiajmy o tym, co zrobiłeś". Wytłumacz dziecku jakie są konsekwencje jego postępowania zamiast wymuszać na nim przyznanie się do winy, której nie rozumie. Ucz też swoje dziecko uprzejmości. Używaj słów "proszę", "dziękuję", "przepraszam" – niech mu wejdą w nawyk.

Nie krzycz.

Im głośniej Twoje dziecko krzyczy, tym bardziej łagodny niech będzie Twój ton głosu. Mów mu "tak, rozumiem", albo "czy mogę coś na to zaradzić, jakoś Ci pomóc?". Bądź dorosła/dorosły. Nie wdawaj się w niepotrzebne kłótnie. Spokojem zdziałasz więcej !

Używaj rymów.

Jeśli masz małe dziecko mów do niego rymami. Szybciej zapamięta i co najważniejsze wykona. Na przykład "Nie chcesz siostrze lalki dać, pójdziesz dzisiaj szybciej spać" – wiadomo, że dzieci nie lubią szybko kłaść się spać.

Powtarzaj komunikaty.

Wiadomo, że najskuteczniej się uczymy przez powtarzanie. Powtarzaj więc dziecku to, co chcesz od niego uzyskać. Im dziecko starsze tym mniej powtórzeń wykonuj.

Uprzedzaj.

Jeśli dziecko bawi się w najlepsze, a za chwilę musicie gdzieś jechać uprzedź o tym dziecko mówiąc "Za chwilkę trzeba będzie się pożegnać z lalkami, ponieważ jedziemy do babci, damy lalom odpocząć. Za chwilę powiemy papa do lalek     i misiów". W ten sposób unikniesz krzyków, że dziecko chce się jeszcze chwilę pobawić, a nie już jechać.

Stanowczość.

Musisz się tego nauczyć. Jeśli masz jakąś zasadę, nie łam jej. Jeśli dziecko nie je słodyczy rano, a dziś akurat ma na to ochotę nie wymiękaj i nie mów sobie, że to tylko ten jeden raz. Dobrze wiesz, że na razie się nie skończy.

                                                                                        przygotowała: Agnieszka Sieradzka - pedagog szkolny

Akcje w których uczestniczymy

polskabiega.jpg
Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 19th. Siewierz