samorzad 22-23

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

ROK SZKOLNY 2023/2024

przewodnicząca- Emilia Majewska kl. VIII

zastępca- Katarzyna Skrzypiec kl. VIII

     sekretarz- kl. Blanka Mamak kl. V

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2022/2023

 

OPIEKUN SAMORZĄDU: mgr Magdalena Drezler

Cele Samorządu Uczniowskiego:

• Reprezentowanie ogółu uczniów.
• Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.
• Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
• Kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
• Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania wychowawczo – profilaktyczne:

• Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły.
• Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
• Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
• poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach samorządu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli samorządu uczniowskiego, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

• współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu, udział w różnorodnych akcjach charytatywnych.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

• Organizacja czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej w tym współorganizację apeli okolicznościowych oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej.

 

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:
• czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
• pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
• doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

WRZESIEŃ:

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu flagowego.
• Ślubowanie klas pierwszych z udziałem pocztu flagowego.
• Zapoznanie wszystkich uczniów z regulaminem SU.
• Kampania wyborcza i wybory władz do SU .
• Opracowanie rocznego planu pracy SU na rok 2022/2023.
• Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU oraz aktualizacja danych dotyczących SU na stronie internetowej szkoły.
• Zorganizowanie klasowych obchodów Dnia Chłopaka.
• Udział w akcji „Sprzątanie świata".

PAŹDZIERNIK:
• Obchody Dnia Edukacji Narodowej: życzenia dla nauczycieli, współorganizacja akademii.
• Udział w akcji Pełna miska dla schroniska!
• Udział w porządkowaniu grobu Jana Modzelewskiego na cmentarzu parafialnym w Siewierzu.

LISTOPAD:
• Współorganizacja apelu z okazji Dnia Wszystkich Świętych.
• Udział w apelu z okazji dnia odzyskania niepodległości przez Polskę i przygotowanie gazetki upamiętniającej 11 listopada.
• Współorganizacja szkolnych/klasowych spotkań „andrzejkowych".

GRUDZIEŃ:
• Organizacja klasowych mikołajek.
• Organizacja poczty świątecznej.
• Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych.

STYCZEŃ:
• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w pierwszym półroczu.
• Współorganizacja szkolnej zabawy karnawałowej.

LUTY:
• Organizacja poczty walentynkowej.
• Słodki upominek w tłusty czwartek - akcja we współpracy z Radą Rodziców;

MARZEC:
• Organizacja Dnia Kobiet w klasach.
• Akcja reklamowa przeciwko przejawom agresji i przemocy w formie gazetki.

KWIECIEŃ:
• Składanie życzeń świątecznych wszystkim pracownikom szkoły.
• Organizacja poczty świątecznej.
• Udział w obchodach Dnia Ziemi.
• Wykonanie gazetki nawiązującej do Międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.
• 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

MAJ:
• Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
• Przygotowanie gazetki upamiętniającej Konstytucję.

CZERWIEC:
• Spotkanie Prezydium SU podsumowujące pracę w drugim półroczu.
• Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2023/2024.

CAŁY ROK SZKOLNY:
• Koordynacja akcji zbierania zakrętek i zużytych baterii.
• Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.
• Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
• Promowanie zdrowego trybu życia.
• Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
• Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, konfliktów, specyficznych sytuacji).


   a przekładka

 

 

SU 2021-2022

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

przewodnicząca- Edyta Kiejnich kl. VIII

zastępca- Katarzyna Skrzypiec kl. VI

sekretarz kl. Błażej Żak kl. V

 


 

 

Regulamin Samorzadu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu

LINK DO DOKUMENTU

 

 

 

 

 


 

Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

przewodnicząca- Karen Gibałka kl. VIII

zastępca- Nadia Szatan kl. VI

sekretarz kl. 1-3- Karolina Grzyb kl. III

sekretarz kl. 4-8- Fabian Rudy kl. VIII

 

 

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ROK SZKOLNY 2019 / 2020

 

Przewodniczący: Daniel Oleszczuk - klasa VIII

Zastępca przewodniczącego: Nadia Szatan - klasa V

Sekretarz: Katarzyna Skrzypiec- klasa IV

 

Opiekun SU: Aneta Bednarz

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


DZIAŁANIA STAŁE:
• prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę; wywieszanie informacji o pracy SU oraz przygotowywanie gazetek związanych z aktualną tematyką;
• informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas
o organizowanych akcjach;
• całoroczna zbiórka nakrętek;
• spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunem;
• współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
• przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły;
• współpraca z opiekunem Rady Wolontariatu;
• udział w uroczystościach szkolnych - wystawianie pocztu sztandarowego;
• działania wynikające z aktualnych potrzeb.
SEMESTR I
Wrzesień
• Wybór Samorządów Klasowych;
• Spotkanie z opiekunem SU w sprawie propozycji do planu pracy rok szkolny 2019/2020;
• Wykonanie gazetki informacyjnej z kandydatami do SU;
• Organizacja dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka;
• Współudział w akcji Sprzątania Świata.
Październik
• Październik miesiącem dobroci dla zwierząt- rozpoczęcie akcji zbiórki karmy dla zawierciańskiego schroniska dla zwierząt
w ramach współpracy z Radą Wolontariatu;
• Dzień Edukacji Narodowej – słodkie upominki dla pracowników szkoły;
• Organizacja kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego; ogłoszenie wyników wyborów;
• Opracowanie Planu pracy SU;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.

Listopad
• Wykonanie okolicznościowej gazetki z okazji Święta Niepodległości;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem;
• Przeprowadzenie akcji „GÓRA GROSZA";
• Współorganizacja wieczoru wróżb z okazji andrzejek – dyskoteka szkolna.
Grudzień
• Zakup słodkich upominków dla każdego dziecka z okazji mikołajek;
Styczeń
• Włączenie się w akcję charytatywną – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2019/2020.
SEMESTR II
Luty
• Prezentacja uczniów z najlepszymi wynikami nauczania i zachowania na gazetce SU;
• Zorganizowanie POCZTY WALENTYNKOWEJ;
• Światowy Dzień Kota- zbiórka karmy;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.
Marzec
• Współorganizacja Dnia Kobiet – przygotowanie okolicznościowych życzeń, dzień „bez pytania" dla dziewcząt;
• Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.

Kwiecień
• Wielkanoc - przygotowanie gazetki okolicznościowej;
• Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono;
• Międzynarodowy Dzień Książki- międzyklasowy ranking czytelnictwa;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.
Maj
• Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie okolicznościowej gazetki;
• Udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja; wystawienie pocztu flagowego;
• Konkurs fotograficzny: Moja Mama jest mistrzynią; wystawa prac konkursowych;
• Organizacja dnia tematycznego związanego z nietypowym świętem.
Czerwiec
• Dzień Dziecka – zakup słodkich upominków dla każdego dziecka;
• Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020;
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2019/2020;
• Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje";
• Przedstawienie wyników nauczania i zachowania najlepszych uczniów na gazetce SU;
• Włączenie się w organizację uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020, wystawienie pocztu flagowego.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ma charakter otwarty. W czasie trwania roku szkolnego może być uzupełniany o inicjatywy uczniów i akcje pozaszkolne związane z działalnością Samorządu Uczniowskiego.

Opiekun SU: Aneta Bednarz

Samorząd Ucz

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2018 / 2019


    1 października 2018 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu. Uprawnionych do głosowania było 93 uczniów z klas od IV – VIII. W głosowaniu oddano 86 głosów, w tym 85 głosów ważnych. 8 uczniów z powodu nieobecności nie brało udziału w głosowaniu.
    Wyniki wyborów:
Przewodniczący: Kacper Brzeziński- klasa VII- 33 głosy;
Zastępca przewodniczącego: Julia Gładecka- klasa VIII- 29 głosów;
Sekretarz: Eliza Ognyanova- klasa II- 11 głosów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!

 

                                                                                         Opiekun SU: Aneta Bednarz

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu
na rok szkolny 2017/ 2018.

        W roku szkolnym 2017/ 2018 Samorząd Uczniowski będzie pracował wg planu opracowanego na spotkaniu Rad Samorządów Klasowych z opiekunem SU -Anetą Bednarz.
        W bieżącym roku szkolnym SU zamierza angażować się we wszystkie akcje, imprezy szkolne i środowiskowe oraz działania Rady Wolontariatu:

● wrzesień- zebranie trójek klasowych wybory przewodniczącego, zastępcy i sekretarza SU,
przygotowanie planu pracy SU, zaopiniowanie dni dodatkowo wolnych oraz zmian w Statucie Szkoły, udział w akcji „Poratuj Misiem";

● październik- pomoc w zbiórce karmy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zawierciu w ramach współpracy z Radą Wolontariatu , włączenie się w organizację akademii z okazji Dnia Edukacji ( zakup KWIATÓW/UPOMINKÓW dla nauczycieli), gazetka okolicznościowa;

● listopad- włączenie się do akcji „GÓRA GROSZA, 25 listopada- Dzień Pluszowego Misia,
dyskoteka andrzejkowa;

● grudzień- akcja „Mikołaj w szkole i w przedszkolu", konkurs na najdłuższy łańcuch świąteczny, poczta świąteczna, przyłączenie się do akcji Kolędujemy w Domu Seniora;

● styczeń- gazetka okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka, włączenie się w organizację
WOŚP; zabawa karnawałowa;

● luty- konkurs walentynkowy, poczta walentynkowa, gazetka okolicznościowa: BEZPIECZNE FERIE;

● marzec- wybory „NAJMILSZA DZIEWCZYNA", włączenie się w obchody Pierwszego
Dnia Wiosny, przygotowanie okolicznościowej gazetki ściennej- Wielkanoc,

● kwiecień- z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci akcja „O NIC NIE PYTAM, NAJMŁODSZYM CZYTAM"- czytanie baśni przedszkolakom;

● maj- gazetka okolicznościowa z okazji 1-go i 3- go Maja, konkurs plastyczny „Portret mojej Mamy";

● czerwiec- podsumowanie rocznej pracy samorządu, gazetka okolicznościowa- wakacje.

Samorząd zmierza również brać udział we wszelkich akcjach charytatywnych na rzecz najbardziej potrzebujących oraz organizować akcje mające na celu zbiórkę funduszy na cele SU.

SAMORZĄD SZKOŁY:                                                                            OPIEKUN SAMORZĄDU:

Zuzanna Rychter, Daniel Oleszczuk, Tymoteusz Mrzywka                               Aneta Bednarz

 

SU

WYBRALIŚMY SAMORZĄD SZKOLNY


       15 września 2017 r., w wyniku głosowania członków samorządów klasowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, został wybrany SAMORZĄD SZKOLNY w składzie:


Przewodnicząca: Zuzanna Rychter- kl. VII
Zastępca przewodniczącego: Daniel Oleszczuk - kl. VI
Sekretarz: Tymoteusz Mrzywka- kl. VII


Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!!!

SZKOLNE WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

4 stycznia 2017 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Wszystko odbyło się pod nadzorem Komisji Wyborczej, która dbała o prawidłowy przebieg głosowania. Kandydaci zdobyli następującą liczbę głosów:

Mikołaj Góral- 24

Anna Nowakowska- 19

Tymoteusz Mrzywka- 11

Oznacza to, że przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 2 w Młodzieżowej Radzie Gminy Siewierz został: Mikołaj Góral- uczeń klasy V, któremu serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy owocnej pracy. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem- Anetą Bednarz

Akcje w których uczestniczymy

ztu.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Saturday the 13th. Siewierz