Świetlica

 

  

Plan pracy świetlicy szkolnej

na rok szkolny 2021/2022


w Szkole Podstawowej nr 2

w Siewierzu

Cel główny:

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

W zajęciach świetlicy biorą udział uczniowie oczekujący na przyjazd gimbusa oraz dzieci, których rodzice z różnych względów nie mogą odebrać i zapewnić im opieki.

Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej ma również sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie:

- rozwijanie sprawności manualnych (zabawy konstrukcyjne, układanki, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, itp.)

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i aktywnego słuchania (czytanie prasy dla dzieci, baśni, bajek, opowiadań, wierszy)

- poszerzenie wiadomości, zaspokojenie ciekawości świata (czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, odrabianie prac domowych, wykorzystywanie Internetu do wyszukiwania informacji.)

- rozwijanie ekspresji ruchowej i sprawności motorycznej (zabawy ruchowe na placu zabaw, gry i zabawy sportowe, zabawy sprawnościowe na boisku szkolnym)

- rozwijanie sprawności umysłowych (zabawy doskonalące pamięć, krzyżówki, rebusy, łamigłówki, gry logiczne, puzzle, kalambury, quizy, gry logiczne, gry komputerowe)

Uczniowie są zapoznawani z podstawowymi zasadami BHP podczas zajęć opiekuńczych, gier i zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw oraz regulaminem pracowni komputerowej.

Zadania ogólne

Środki realizacji:

1. Organizacja pracy świetlicy

Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej.

Zebranie kart zgłoszenia od rodziców zapisujących dzieci na świetlicę.

Zapoznanie z regulaminem świetlicy szkolnej.

Integracja zespołu.

Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków

Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.

Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły.

Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

Kształcenie właściwego stosunku do mienia szkolnego oraz własności prywatnej, dbanie o estetykę i porządek w świetlicy i szkole.

Ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się przy stole, wyrabianie nawyków higieny osobistej.

Wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie czynnego wypoczynku.

Dbanie o dobry wizerunek wychowanka świetlicy szkolnej.

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym.

- Zorganizowanie warunków i zapewnienie stałego czasu na odrabianie zadań i naukę w rozkładzie dnia świetlicy.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej. Ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.
- Wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków .
- Pomoc w nabyciu umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, pomocy naukowych i Internetu.
- Organizowanie zabaw i gier dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci.
- Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków, kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego.

- Ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności:
plastycznej: poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych;
*teatralnej: przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, oglądanie występów grup teatralnych;
*czytelniczo – medialnej: aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości), udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, współpraca z biblioteką szkolną;
*zajęć umuzykalniających: przeprowadzanie zabaw muzyczno rytmicznych, nauka nowych piosenek, powtarzanie już poznanych, słuchanie wybranych utworów muzyki klasycznej i współczesnej, nauczanie kroków, elementów tanecznych i łączenie ich w układy taneczne, tańce integracyjne.

*zajęć z języka niemieckiego.
*zajęć hobbystycznych.
*zajęć sportowo – zabawowych: stosowanie w szerokim zakresie różnorodnych rodzajów gier i zabaw (ruchowych, planszowych, wymyślonych przez dzieci).

5. Ukazywanie dzieciom dorobku kulturowego regionu i kraju.

- Poznanie specyfiki regionu i jego kultury.
- Kultywowanie regionalnych tradycji, obyczajów i zwyczajów.
- Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.
- Wykonywanie gazetek i wystawek okolicznościowych.

6. Kontynuowanie tradycji i zwyczajów szkolnych.

- Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
- Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości).
- Organizowanie i udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych wg kalendarza imprez.
- Przeprowadzanie imprez w świetlicy.

7. Edukacja ekologiczna.

- Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
- Poznawanie zasad zachowania się na obszarach chronionych.
- Poznawanie roślin i zwierząt chronionych.
- Udział w akcjach „Sprzątanie Świata" i „Dzień Ziemi" i innych tego typu.

8. Edukacja prozdrowotna.

- Wdrażanie do aktywności fizycznej jako formy czynnego wypoczynku. Organizowanie czynnego wypoczynku dzieci po zajęciach lekcyjnych - zabawy i gry ruchowe.
- Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie i współpraca z dorosłymi w tym zakresie.
- Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój.
- Zdobywanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

9. Edukacja czytelnicza i medialna.

- Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
- Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.
- Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników i innych źródeł medialnych.

- Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.

Zajęcia są organizowanie w postaci:

- Zajęć relaksacyjne.

- Zajęć artystycznych (teatralne, muzyczne, plastyczne).

- Gry i zabawy integracyjne.

- Czytanie ze zrozumieniem.

- Odrabianie lekcji.

- Rebusomania – zagadki, krzyżówki, rebusy.

- Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym i placu zabaw.

- Konkursy i turnieje.

- Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.

- Gry i zabawy edukacyjne.

- Oglądanie filmów edukacyjnych.

 

Renata Chmielowska i Urszula Szymiec


Świetlica2021

Zabawy na świetlicy

 

Akcje w których uczestniczymy

ztu.jpg
Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 19th. Siewierz