Drukuj

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii
,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem tegorocznej kampanii jest ,,Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach „.

Główne cele kampanii:

  1. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
  2. Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę.
  3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
  4. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.
  5. Kształtowanie u dzieci  i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
  6. Przygotowanie uczniów do zycia w społeczeństwie informacyjnym
  7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Cele dodatkowe kampanii;

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI – CZYLI O RELACJACH.

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

DIAGNOZA PROBLEMU

Co powoduje, że grupa rówieśnicza staje się ważniejsza niż rodzice czy nauczyciele?

Na to pytanie na ma jednoznacznej odpowiedzi. Wśród czynników o tym decydujących należy z pewnością wymienić naturalną potrzebę rozwoju i poszerzania granic przez dzieci. Podczas gdy dorośli wyznaczają ograniczenia stawiając granice, grupa umożliwia ich rozszerzanie oraz akceptuje młodego człowieka takim, jaki jest.

Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole. Rówieśnicy stają się źródłem informacji o świecie, których z różnych powodów nie przekazują im dorośli. Wreszcie grupa rówieśnicza sprzyja rozwojowi procesów identyfikacji. Dziecko tworząc więź z grupą, zaczyna się z nią identyfikować.

Jednocześnie grupa rówieśnicza pełni określone funkcje wychowawcze:

kształtuje postawę aktywności,

zaspokaja potrzeby więzi z otoczeniem, społeczną aprobatę i uznanie przez innych,

rozwija współzawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji,

rozbudza zainteresowania oraz potrzebę kontaktów towarzyskich,

zaspokaja potrzeby emocjonalne

wypełnia czas wolny.

Jednakże nim grupa rówieśnicza stanie się najważniejszą w życiu dziecka, początkowym środowiskiem wychowawczym będzie rodzina. To ona stworzy zręby osobowości młodego człowieka i to właśnie ona wykształci w dziecku cechy, które będą później stanowiły o jego wyborach. Jak pisze H. Muszyński, rodzina jest tym środowiskiem wychowawczym, „w którym dziecko powinno uczyć się pięknej, a zarazem trudnej sztuki życia wśród innych i dla innych”. Natomiast rodzice „dążąc do tego, aby świat był lepszy dla ich dzieci winni uczyć wszystkiego, aby i one były lepsze dla świata.”

„Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole.”

JA – MY - ONI. OD IDENTYFIKACJI DO ODRZUCENIA

WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA RELACJE Z OTOCZENIEM

Już w 3 roku życia dzieci łączą się w małe grupy dla wspólnej zabawy, a w wieku przedszkolnym staje się to regułą, przy czym wpływ grupy rówieśniczej na jej członków cały czas wzrasta. W młodszym wieku szkolnym dziecko stając się członkiem grupy rówieśniczej realizuje cel wspólnej zabawy, później w okresie dojrzewania, potrzebuje możliwości wymiany poglądów, rozmów czy powierzania swoich tajemnic, a więź między poszczególnymi członkami grupy staję się coraz mocniejsza.

Największy wpływ grupy rówieśniczej odnotowujemy właśnie w okresie dojrzewania, co bezpośrednio wiąże się z osłabieniem autorytetu osób dorosłych, w tym rodziców. Tym samym grupa rówieśnicza staje się punktem odniesienia, wpływając na postawy, wartości, zachowanie, a także na wybór stylu ubierania się czy rodzaju słuchanej muzyki. W zależności od dotychczasowych doświadczeń młodego człowieka wpływ ten może wywrzeć pozytywne lub negatywne efekty na funkcjonowanie jednostki.

JA

Dziecko zdobywa pozycję społeczną w strukturze grupy dzięki swoim cechom osobowościowym i postawie, jaką przyjmuje w relacjach z innymi członkami grupy. Można powiedzieć, że miarą przystosowania społecznego w grupie rówieśniczej jest stopień popularności i uznania, jakim daną jednostkę darzą rówieśnicy.

Punktem wyjścia do zaistnienia we wzajemnych relacjach interpersonalnych w grupie są predyspozycje osobowościowe dziecka w postaci: temperamentu, poziomu empatii, stopnia konformizmu, łatwości nawiązywania relacji czy poziomu intelektu. Istotne są również warunki poza indywidualne jak status społeczno – ekonomiczny rodziny czy liczba rodzeństwa.

MY I ONI

Pogłębiająca się więź, jaką dziecko nawiązuje z grupą, wzajemne doświadczenia i porozumienie doprowadzają do identyfikacji jednostki z grupą oraz postrzegania siebie i innych z grupy już nie w kategorii „ja” lecz „my”. Mówimy wtedy o mechanizmie socjalizacji przez przynależność do grupy rówieśniczej. Ważnym czynnikiem jest zdobycie uznania jej członków, na które trzeba sobie zasłużyć m. in. zachowując się zgodnie z obowiązującymi w grupie normami i sankcjami. W zależności od tego, czy grupa kieruje się zasadami akceptowanymi społecznie, dalszy jej wpływ na dziecko może przynieść odmienne efekty, niekiedy niestety w postaci zachowań ryzykownych.

Każda grupa istnieje w przestrzeni społecznej, w której funkcjonują inne grupy społeczne, a więc tzw. „oni”. „Oni” to mogą być rodzice, szkoła, instytucje, czy też inni rówieśnicy. Grupa, z którą dziecko zidentyfikowało się może stać w opozycji do innych, akceptując odmienne wzorce zachowań i reguły postępowania. Spotkanie się owych grup może je wzajemnie wzbogacić lub ostrzej zantagonizować. Wspierając dziecko w jego wyborach życiowych musimy mieć świadomość wzajemnego wpływu grup społecznych na siebie i na poszczególnych członków.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://trzezwyumysl.pl/2017/

Artykuł opracowała, w oparciu o materiały dostępne w ramach Kampanii,

   Izabela Szczepańczyk – pedagog szkolny

Akcje w których uczestniczymy

szkola_bez_przemocy_small.jpg
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Friday the 8th. Siewierz