PEDAGOG SZKOLNY

mgr Izabela Szczepańczyk

                   Poniedziałek 7.45 – 10.15

                   Czwartek    7.45 – 11.10

                                    13.55 – 14.40

                   Piątek        7.45 – 9.20

                                    13.55 – 14.40

Sprawozdanie z kampanii zachowaj Trzeźwy Umysł-2017r

W kwietniu tego roku nasza szkoła wraz ze szkołami z terenu całej gminy już po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Patronat nad tą prospołeczną akcją objęła, jak zwykle, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Miasta i Gminy w Siewierzu.

Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach” .

1.            Poinformowanie nauczycieli o głównych założeniach kampanii. Przekazanie gronu pedagogicznemu informacje ze spotkania szkolnego koordynatora ds. kampanii ZTU z członkami Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Siewierzu. Przekazanie wychowawcom klas ulotek i materiałów dydaktycznych

2.            Wywieszenie na szkolnej tablicy plakatów informujących o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursie dla uczniów.

3.            Poinformowanie uczniów o przystąpieniu szkoły do kampanii ZTU. Uczniowie zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii.

4.            Poinformowano Rodziców o włączeniu się szkoły w kampanię. Przedstawiono im jej cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia. Ponadto wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat ,,Rodzina ,a grupa rówieśnicza” oraz ,,Słuchać, a nie tylko słyszeć”

5.            Wychowawcy klas przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych na temat ; kształtowania umiejętności współpracy w grupie, kształtowania więzi przyjaźni, poznawania samego siebie, budowania poczucia własnej wartości. Zachęcali do pozytywnego myślenia oraz mówienia o sobie i o innych . Ponad to promowali pozytywny sposób spędzania wolnego czasu.

6.            Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne  z pedagogiem szkolnym;

- ,,Ja i moja grupa” kl .VI,kl.IV

-,,Mój przyjaciel”kl.I;kl.III

-,,Ile jestem wart” kl IV; kl.VI

-,,Jaki jestem? Jaka jestem?-kl.I,III.

7.            Zebrano prace konkursowe w konkursie plastyczno –litrrackim,,Na skrzydłach przyjaźni” które zostały ocenione.

Jury oceniało wszystkie prace według kryteriów:

•             samodzielność wykonania i wkład pracy,

•             wartość artystyczna pracy,

•             wiek autora pracy,

•             spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,

•             ogólne wrażenie artystyczne,

•             oryginalność i pomysłowość prac,

•             opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,

•             walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

•             estetyka wykonania,

•             w przypadku prac literackich ważna jest także poprawna pisownia.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów.

W grupie wiekowej IV-VI prace plastyczne

I miejsce – Karen Gibałka kl. IV

II- miejsce Julia Stankowska kl. IV

III miejsce- Mikołaj Góral, Michał Rzepecki kl. V

W grupie wiekowej IV-VI prace literackie

I miejsce – Zuzanna Rychter

II- miejsce Julia Gładecka

W grupie wiekowej I-III

I miejsce –Miłosz Legawiec

II miejsce-Emilia Majewska

III miejsce –Natalia Piątek

Zaangażowanym w działania na rzecz kampanii uczniom zostały  wręczone dyplomy, oraz nagrody rzeczowe przez szkolnego koordynatora ds. kampanii ZTU p. Izabelę Szczepańczyk –pedagoga szkolnego.

8.            Podsumowanie kampanii.

9.            Przygotowanie sprawozdania i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii wraz z pracami konkursowymi.

Mamy nadzieję, że również działania profilaktyczne podejmowane w przyszłości zaangażują wielu uczniów i skutecznie rozpowszechnią właściwe postawy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr  2 w Siewierzu oraz pedagog szkolny ( koordynator szkolny  kampanii) składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowania za zorganizowanie kampanii i sfinansowanie nagród konkursowych.

Plan działań

realizowanych w ramach
Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”   

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – czerwiec  2017r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2017r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału   w Kampanii

Kwiecień 2017r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

 • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
 • Promocja Kampanii w formie plakatów,
 • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2017 na stronie internetowej szkoły
 • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
 • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki, pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu młodych ludzi,
 • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom
 • „Mój przyjaciel”, „Jaki jestem? Jaka jestem?”    kl. I – III SP,
 • „Ja i moja grupa”, „Ile jestem wart?” – kl. IV – VI SP,

Do końca maja 2017r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły  konkursu plastyczno-literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”

Kwiecień/maj 2017r.

.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

Termin składania prac do 04.06.2017r

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych zajęć edukacyjno-profilaktycznych na tematy będące  założeniami kampanii.

  15-19 maj 2017r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego w kategoriach klas
I – III, klas IV -VI.

Do 01 czerwca 1017r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii
  i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2017r.

8.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2017r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji kampanii
,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem tegorocznej kampanii jest ,,Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach „.

Główne cele kampanii:

 1. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
 2. Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę.
 3. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych
 4. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej poprzez prowadzenie działań profilaktycznych.
 5. Kształtowanie u dzieci  i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 6. Przygotowanie uczniów do zycia w społeczeństwie informacyjnym
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Cele dodatkowe kampanii;

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE. NA SKRZYDŁACH PRZYJAŹNI – CZYLI O RELACJACH.

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Konfucjusz

DIAGNOZA PROBLEMU

Co powoduje, że grupa rówieśnicza staje się ważniejsza niż rodzice czy nauczyciele?

Na to pytanie na ma jednoznacznej odpowiedzi. Wśród czynników o tym decydujących należy z pewnością wymienić naturalną potrzebę rozwoju i poszerzania granic przez dzieci. Podczas gdy dorośli wyznaczają ograniczenia stawiając granice, grupa umożliwia ich rozszerzanie oraz akceptuje młodego człowieka takim, jaki jest.

Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole. Rówieśnicy stają się źródłem informacji o świecie, których z różnych powodów nie przekazują im dorośli. Wreszcie grupa rówieśnicza sprzyja rozwojowi procesów identyfikacji. Dziecko tworząc więź z grupą, zaczyna się z nią identyfikować.

Jednocześnie grupa rówieśnicza pełni określone funkcje wychowawcze:

kształtuje postawę aktywności,

zaspokaja potrzeby więzi z otoczeniem, społeczną aprobatę i uznanie przez innych,

rozwija współzawodnictwo oparte na zdrowej rywalizacji,

rozbudza zainteresowania oraz potrzebę kontaktów towarzyskich,

zaspokaja potrzeby emocjonalne

wypełnia czas wolny.

Jednakże nim grupa rówieśnicza stanie się najważniejszą w życiu dziecka, początkowym środowiskiem wychowawczym będzie rodzina. To ona stworzy zręby osobowości młodego człowieka i to właśnie ona wykształci w dziecku cechy, które będą później stanowiły o jego wyborach. Jak pisze H. Muszyński, rodzina jest tym środowiskiem wychowawczym, „w którym dziecko powinno uczyć się pięknej, a zarazem trudnej sztuki życia wśród innych i dla innych”. Natomiast rodzice „dążąc do tego, aby świat był lepszy dla ich dzieci winni uczyć wszystkiego, aby i one były lepsze dla świata.”

„Grupa rówieśnicza staje się dla dziecka atrakcyjniejsza niż dorośli, bo daje możliwość uczenia się ról społecznych, których dziecko nie może pełnić w rodzinie czy szkole.”

JA – MY - ONI. OD IDENTYFIKACJI DO ODRZUCENIA

WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ NA RELACJE Z OTOCZENIEM

Już w 3 roku życia dzieci łączą się w małe grupy dla wspólnej zabawy, a w wieku przedszkolnym staje się to regułą, przy czym wpływ grupy rówieśniczej na jej członków cały czas wzrasta. W młodszym wieku szkolnym dziecko stając się członkiem grupy rówieśniczej realizuje cel wspólnej zabawy, później w okresie dojrzewania, potrzebuje możliwości wymiany poglądów, rozmów czy powierzania swoich tajemnic, a więź między poszczególnymi członkami grupy staję się coraz mocniejsza.

Największy wpływ grupy rówieśniczej odnotowujemy właśnie w okresie dojrzewania, co bezpośrednio wiąże się z osłabieniem autorytetu osób dorosłych, w tym rodziców. Tym samym grupa rówieśnicza staje się punktem odniesienia, wpływając na postawy, wartości, zachowanie, a także na wybór stylu ubierania się czy rodzaju słuchanej muzyki. W zależności od dotychczasowych doświadczeń młodego człowieka wpływ ten może wywrzeć pozytywne lub negatywne efekty na funkcjonowanie jednostki.

JA

Dziecko zdobywa pozycję społeczną w strukturze grupy dzięki swoim cechom osobowościowym i postawie, jaką przyjmuje w relacjach z innymi członkami grupy. Można powiedzieć, że miarą przystosowania społecznego w grupie rówieśniczej jest stopień popularności i uznania, jakim daną jednostkę darzą rówieśnicy.

Punktem wyjścia do zaistnienia we wzajemnych relacjach interpersonalnych w grupie są predyspozycje osobowościowe dziecka w postaci: temperamentu, poziomu empatii, stopnia konformizmu, łatwości nawiązywania relacji czy poziomu intelektu. Istotne są również warunki poza indywidualne jak status społeczno – ekonomiczny rodziny czy liczba rodzeństwa.

MY I ONI

Pogłębiająca się więź, jaką dziecko nawiązuje z grupą, wzajemne doświadczenia i porozumienie doprowadzają do identyfikacji jednostki z grupą oraz postrzegania siebie i innych z grupy już nie w kategorii „ja” lecz „my”. Mówimy wtedy o mechanizmie socjalizacji przez przynależność do grupy rówieśniczej. Ważnym czynnikiem jest zdobycie uznania jej członków, na które trzeba sobie zasłużyć m. in. zachowując się zgodnie z obowiązującymi w grupie normami i sankcjami. W zależności od tego, czy grupa kieruje się zasadami akceptowanymi społecznie, dalszy jej wpływ na dziecko może przynieść odmienne efekty, niekiedy niestety w postaci zachowań ryzykownych.

Każda grupa istnieje w przestrzeni społecznej, w której funkcjonują inne grupy społeczne, a więc tzw. „oni”. „Oni” to mogą być rodzice, szkoła, instytucje, czy też inni rówieśnicy. Grupa, z którą dziecko zidentyfikowało się może stać w opozycji do innych, akceptując odmienne wzorce zachowań i reguły postępowania. Spotkanie się owych grup może je wzajemnie wzbogacić lub ostrzej zantagonizować. Wspierając dziecko w jego wyborach życiowych musimy mieć świadomość wzajemnego wpływu grup społecznych na siebie i na poszczególnych członków.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://trzezwyumysl.pl/2017/

Artykuł opracowała, w oparciu o materiały dostępne w ramach Kampanii,

   Izabela Szczepańczyk – pedagog szkolny

W dniu 14 grudnia 2016 roku w  naszej szkole odbył się  spektakl profilaktyczny dla klas IV-VI pt. ,,Retusz”. Przedstawienia realizowane były przez aktorów z  Impresariatu Artystycznego ,,INSPIRACJA” z Krakowa. Fabuła spektaklu osnuta jest wokół rozterek typowych dla młodych ludzi.

Życie dwójki młodych bohaterów kręci się wokół świata fotografii.  Obraz przyszłości jest u nich klarowny - jak "ostra" fotografia. Jednak z drogi do celu zawraca ich wpływ środowiska. Z czasem ich fotografie - funkcjonujące w spektaklu jako czytelna metafora stanu ducha bohaterów - stają się coraz bardziej rozmyte i niewyraźne. Obraz przyszłości blaknie jak stare zdjęcia i wymaga retuszu.

Program "Retusz" nie ogranicza się do standardowego pogłębienia encyklopedycznej wiedzy na temat szkodliwości używek: papierosów, alkoholu, narkotyków. Analizuje pewne mechanizmy ich wpływu na człowieka - takie jak system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy uzależnień. Rozprawia się z mitami dotyczącymi substancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości niektórych z nich. Pokazuje jak dzięki kształtowaniu umiejętności asertywnych, nie ulegać presji rówieśniczej. Dzięki przystępności fabuły pozwala na utożsamienie się z bohaterami opowieści oraz dostarcza im argumentów ,że warto jest żyć zgodnie z własnymi zasadami.

Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi i:
- wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem; 
- podpowie, jaką wybrać w życiu drogę; 
- przestrzeże przed tym, co niebezpieczne; 
- nauczy myśleć twórczo; 
- odpowie na pytania "jak się motywować do pracy, nauki?" oraz "jak dobrze gospodarować czasem?"; 
- wytłumaczy, co znaczy być asertywnym

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy: 

- czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie;
- masz problemy rodzinne;
- jesteś w trudnej sytuacji materialnej;
- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
- jesteś dyslektykiem;
- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami lub kolegami;
- chciałbyś pomóc innym a nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;
- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Możesz także do mnie napisać na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jeżeli podasz swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę oczywiście zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań.Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


- niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;
- chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;
- masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
-potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
- masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
-szukasz pomocy.

Zadania pedagoga 

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega praca pedagoga, należy skupić się na oczekiwaniach, jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje. Organizuje w szkołach 
i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JEST UCZEŃ!

 • Do zadań pedagoga należy:
  - prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
  - diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
  - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  -podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
  -minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  -inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  -pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  -wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


1

2

3

4

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Izabeli Szczepańczyk

w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

 w roku szkolnym 2016/2017

.:pobierz:.

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Izabela Szczepańczyk

                   Środa        10.30 – 14.00

                   Czwartek   8.00 – 8.30

                                    13.00 – 15.00

                   Piątek        11.15 – 12.00

                                    14.00 – 15.00

        W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, przystępujemy do realizacji Kampanii Edukacyjno-Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

          Nasz świat to arena szybkich zmian następujących na wielu płaszczyznach życia. Czasami są one konsekwencją powolnych procesów (jak np. zmiany modelu wychowania dzieci), innym razem mają charakter rewolucyjny (jak np. pojawienie się sieci społecznościowych i rozwój technologii mobilnych). Zmienia się struktura zatrudnienia, czas i forma pracy, do której chodzimy, by utrzymać rodziny; zmienia się wreszcie arena polityczna – pojawiają się nowe wyzwania i zagrożenia, z którymi często nie potrafimy sobie radzić.

Suma tych czynników składa się na nową rzeczywistość, zupełnie inną niż ta, w której wychowywali się rodzice dzisiejszej młodzieży. Dorośli spędzają wiele godzin, zarabiając na utrzymanie. W minionych dekadach część tego czasu przeznaczano na życie rodzinne. Brak kontaktu, rozmowy, wspólnych działań często rekompensują nam dziś nowe technologie umożliwiające bycie bliżej ludzi, którzy są daleko. Niestety, przy okazji jesteśmy też dalej od ludzi, którzy są blisko.

Brak bliskości może budzić niepewność, lęk, poczucie zagrożenia. Emocje te potęgowane są przez medialny przepływ informacji, którego treść stanowią głównie przekazy negatywne, przygnębiające, szokujące.

Opisane czynniki sprzyjają dwóm postawom wychowawczym rodziców: nadopiekuńczości i brakowi opieki.

NADOPIEKUŃCZOŚĆ

Nadopiekuńczość przejawia się wyręczaniem dziecka w realizacji zadań, którym jest ono w stanie samo sprostać, traktowaniem dziecka jak swojej własności, nadmiernym pobłażaniem lub kontrolowaniem jego prywatności, rozwijaniem nieporadności oraz poczucia, że życie to wieczne dzieciństwo – bez obowiązków i samodzielności.

Nadmierna kontrola działań dziecka, opieka obejmująca zbyt wiele aspektów życia młodego człowieka i ingerencja w jego/jej prywatność może powodować:

 • Pasywność skutkującą:
  • zbyt wczesną inicjacją alkoholową,
  • skłonnością do eksperymentowania w okresie dorastania.
 • Deficyt w rozwoju poznawczym i społecznym skutkujący:
  • lękliwością,
  • brakiem umiejętności w sytuacjach stresogennych, skutkujący sięganiem po substancje psychoaktywne.
 • Uzależnienie od rodziców skutkujące:
  • brakiem zrozumienia przez rówieśników,
  • wykluczeniem z grupy,
  • ucieczką od środowiska równolatków.
 • Zaburzenia emocjonalne skutkujące:
  • egocentryzmem,
  • infantylnością,
  • uległością,
  • brakiem szacunku.
   • Przedwczesnej „dojrzałości” przejawiającej się podejmowaniem w dzieciństwie zachowań typowych dla osób dorosłych (np. piciem alkoholu, paleniem papierosów, przedwczesnym zachodzeniem w ciążę, ale też podejmowaniem pracy zarobkowej).
   • Osamotnienia przejawiającego się podatnością na kontakty z osobami mającymi skłonność do zachowań ryzykownych.
   • Egoizmu przejawiającego się:
    • brakiem empatii.
    • Obniżonej samooceny przejawiającej się:
     • poszukiwaniem samoakceptacji wśród osób mających negatywny wpływ (sekty, subkultury),
     • poczuciem winy,
     • autoagresją.
     • Poczucia bycia gorszym i poczucia niesprawiedliwości, które przejawiają się:
      • postawą roszczeniową,
      • agresją.
      • Problemów emocjonalnych przejawiających się:
       • strachem, lękliwością, zagubieniem.
       • Przedstawienie uczniom założeń kampanii,
       • Promocja Kampanii w formie plakatów,
       • Informacje o przystąpieniu do ZTU 2016 na stronie internetowej szkoły
       • Przekazanie wychowawcom i nauczycielowi plastyki założeń i wymagań konkursowych,
       • Krótkie pogadanki na temat uzależnień, jako odniesienie się do realizowanych w klasach zajęć w tym zakresie w ramach realizowanego w szkole Programu Profilaktyki,
       • Rozdanie ulotek promocyjnych i informacyjnych uczniom i ich rodzicom

BRAK OPIEKI

Brak odpowiedniej opieki, zaniedbywanie kontaktu z dzieckiem, nieudzielanie mu/jej odpowiedniego wsparcia lub obarczane nadmiarem obowiązków może prowadzić do:

ALKOHOL, DOPALACZE, NARKOTYKI

Opisane mechanizmy wzmagają skłonność dzieci i młodzieży do zachowań ryzykownych. Jak wspomniano, rodzice nie zawsze umieją przekazać dzieciom wiedzę o właściwych postawach. Dlatego szkoły nie powinny czekać na ich interwencję, ale samodzielnie edukować uczniów, jak niebezpieczne substancje wpływają na zdrowie człowieka i jego relacje społeczne.

Młodzi ludzie, zdobywając doświadczenie życiowe, tworzą własne schematy myślowe i tendencje zachowań. Korzystają z nich, gdy muszą sobie radzić w trudnych sytuacjach lub gdy chcą szybko rozładować napięcie. Często robią to jednak niewłaściwie, np. sięgając po substancje psychoaktywne. Mimo wielu medialnych doniesień wciąż są uczniowie, którzy ignorują niebezpieczeństwo lub nie zdają sobie sprawy ze skutków picia alkoholu, przyjmowania narkotyków czy dopalaczy. Szkoła jest najlepszym miejscem, aby uświadomić im skalę zagrożenia.

Więcej informacji na temat założeń Kampanii, a także regulaminu konkursu plastyczno-literackiego,  uczniowie i ich rodzice/opiekunowie znajdą w zakładce:  http://www.trzezwyumysl.pl/2016/

                                                                                               Artykuł opracowała, w oparciu o materiały 

                                                                                                            dostępne w ramach Kampanii,

                                                                                                      Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

Plan działań

realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii                                          „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016                                                                                           w Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu

Termin realizacji Kampanii: kwiecień – sierpień  2016r.

 

Prowadzone działania

Termin realizacji zadania

1.

Udział szkolnego koordynatora Kampanii w spotkaniu organizacyjnym na terenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu

 kwiecień 2016r.

2.

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udziału                              w Kampanii

Kwiecień 2016r.

3.

Zorganizowanie akcji informacyjnej o uczestnictwie w kampaniach w środowisku szkolnym i środowisku lokalnym:

Do końca maja 2015r.

4.

Ogłoszenie wśród uczniów szkoły podstawowej                             i gimnazjum konkursu plastyczno-literackiego „Czym jest dobra opieka?”

Kwiecień/maj 2016r.

! Termin składania prac konkursowych – do połowy  maja 2016r.

Uczniowie przekazują podpisane prace do wychowawców klas lub do pedagoga szkolnego

5.

Zorganizowanie na terenie szkoły tygodnia profilaktyki

- przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych pogadanek na tematy będące założeniem kampanii:

 • Promocja zdrowych produktów i zachowań, ostrzeganie przed papierosami i alkoholem, wskazanie osób pomocnych przy rozwiązywaniu problemów – kl. I – III SP,
 • Nauka dokonywania dobrych, prozdrowotnych wyborów wolnych od alkoholu i innych używek – kl. IV – VI SP,
 • Nauka rozwiązywania problemów, w tym związanych z alkoholem, znaczenie relacji rówieśniczych – kl. I – III G.

9-13 maj 2016r.

6.

Zebranie prac konkursowych, ich ocena i wyłonienie szkolnych laureatów konkursu plastyczno-literackiego              w kategoriach klas I – III, klas IV – VI  i I – III gimnazjum.

Do 10 czerwca 1016r.

7.

Przekazanie prac do gminnego koordynatora kampanii                   i wysłanie ich do konkursu ogólnopolskiego

Do końca czerwca 2016r.

8.

Przedstawienia nauczycielom warunków uczestnictwa                         i zachęcenie do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela

Do końca maja 2016r.

9.

Podsumowanie kampanii:  przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań i przekazanie go do gminnego koordynatora kampanii

Do końca czerwca  2016r.

 Szkolny koordynator Kampanii ZTU mgr Agnieszka Sieradzka

W Szkole Podstawowej nr 2 w Siewierzu promujemy zasady zdrowego odżywiania się

DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ ZDROWOTNYCH


(zasady zdrowego żywienia wypracowane przez 
Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia)

 1. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zdrowia. Przede wszystkim strzeż się nadwagi i otyłości.
 2. Podstawą prawidłowej diety jest różnorodność spożywanych produktów. Jedz 3 – 5 posiłków dziennie, w tym koniecznie śniadanie. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 4 godziny.
 3. Znaczną część twojej codziennej diety powinny stanowić warzywa. Codziennie jedz również owoce.
 4. Pełnoziarniste produkty zbożowe (np. chleb razowy czy pełnoziarnisty, grube kasze) powinny być dla ciebie głównym źródłem energii.
 5. Codziennie co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, kefiry czy sery.
 6. Spożywaj mniej tłuszczów zwierzęcych, więcej roślinnych, szczególnie oleju rzepakowego i margaryn miękkich.
 7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin strączkowych np. grochu, fasoli czy soi, ograniczaj spożycie tłustego mięsa czerwonego.
 8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.
 9. Dostarczaj organizmowi wystarczającą ilość płynów (głównie wody) – minimum 2 litry dziennie.
 10. Unikaj alkoholu.

Stosowanie Dziesięciorga Przykazań Zdrowotnych pozwala na unikanie błędów żywieniowych.

Więcej możesz dowiedzieć się na stronie http://www.trzymajforme.pl

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2015 – BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI: KAMPANIA W SKRÓCIE

Kluczowe fakty

(Więcej informacji: ulotka informacyjna WHO http://who.int/mediacentre/factsheets/fs399/en/)

 • Dostęp do wystarczającej ilości bezpiecznej i odpowiedniej pod względem wartości odżywczych żywności ma kluczowe znaczenie dla naszego życia i dobrego stanu zdrowia.
 • Niebezpieczna żywność zawierająca szkodliwe bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne jest przyczyną ponad 200 chorób, od biegunki do nowotworów.
  • Wywoływane obecnymi w żywności i wodzie bakteriami i szkodliwymi substancjami biegunki każdego roku zabijają około 2 mln osób, w tym wiele dzieci.
  • Bezpieczeństwo żywności, żywienie i bezpieczeństwo żywnościowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła niedożywienia i chorób dotykających w szczególności niemowlęta i małe dzieci, a także osoby starsze i chore.
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową utrudniają rozwój społeczno-gospodarczy, ponieważ obciążają systemy opieki zdrowotnej i narażają na straty gospodarki krajowe, turystykę i handel.
  • Żywność transportowana z miejsca, w którym jest wytwarzana, do miejsca, w którym jest konsumowana, przekracza granice wielu państw. Dobra współpraca pomiędzy rządami, producentami i konsumentami sprzyja zapewnianiu jej bezpieczeństwa.
  • bakterie
  • wirusy
  • pasożyty
  • priony
  • substancje chemiczne (występujące naturalnie i wytwarzane przez człowieka)

Przenoszone drogą pokarmową choroby są zwykle zakaźne lub toksyczne w swojej naturze. Mogą być wywoływane przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne dostające się do organizmu wraz ze skażoną żywnością lub wodą.

Występujące w żywności patogeny mogą powodować silną biegunkę lub wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych. Skażenie substancjami chemicznymi może prowadzić do ostrych zatruć lub długotrwałych chorób, takich jak nowotwory. Przenoszone drogą pokarmową choroby mogą być przyczyną długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci. Wśród przykładów niebezpiecznej żywności należy wymienić niedopieczone/ niedogotowane produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami oraz małże zawierające biotoksyny morskie.

Choroby przenoszone drogą pokarmową wywoływane są głównie przez:

 • bakterie
 • wirusy
 • pasożyty
 • priony
 • substancje chemiczne (występujące naturalnie i wytwarzane przez człowieka

czyzyjemyzdrowo

                                                                      

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

Odsyłam Państwa (uczniów, rodziców i nauczycieli), do odwiedzenia strony http://waznelekcje.pl/, gdzie znajdziecie informacje i praktyczne porady dotyczące realizowanych, także w naszej szkole, przedsięwzięć profilaktycznych. Na stronie znajdą Państwo praktyczne porady dotyczące m.in.

− zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy;

− profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków           i innych substancji nielegalnych), oraz sieci Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

− zwiększania świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych;

− przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej.

W ramach projektu powstała informacyjno-edukacyjna platforma internetowa waznelekcje.pl, gdzie materiały ze względu na zawartość merytoryczną pogrupowane zostały w zakładkach  dedykowanych trzem grupom odbiorców: nauczycielom, rodzicom i uczniom. Powstał też dedykowany profil na Facebooku oraz wkrótce dostępne będą także aplikacje mobilne, gdzie znajdują się treści dydaktyczne i porady dotyczące powyższych problemów.

Dla dzieci i młodzieży dostępny jest telefon zaufania: 116 111 (czynny w godz.12.00–22.00) przez 7 dni w tygodniu. Pod tym numerem uczniowie mogą porozmawiać o swoich problemach, otrzymają wsparcie psychologiczne i profesjonalną pomoc.

Działa też infolinia 800 100 100 (dostępna w godz.12.00–18.00), przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) adresowana jest do rodziców, nauczycieli i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje o możliwościach reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, m.in. w sytuacjach kontaktu dziecka z niebezpiecznymi treściami lub publikacji zdjęć bez jego zgody. Działają też serwisy merytoryczne (www.116111.pl oraz www.800100100.pl).

Chodzi o ograniczenie patologii związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, zwłaszcza narkomanii, agresji, przemocy i ksenofobii.

116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny codziennie od godziny 12.00 do 20.00, wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna.

Pomoc dla dzieci i młodzieży.


800 100 100Helpline.org.pl

Zadzwoń lub napisz do Zespołu helpline.org.pl jeśli korzystasz z Internetu i telefonu komórkowego i dzieje się coś co Cię niepokoi, np. ktoś bez Twojej zgody rozsyła Twoje zdjęcia, czy ktoś obraża Cię w Internecie. Możesz tam zadzwonić również wtedy, gdy masz obawy, że zbyt często korzystasz z telefonu lub internetu. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 do 18.00 (połączenie bezpłatne). W tych samych godzinach działa chat na stronie www.helpline.org.pl.

Pomoc dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


800 12 12 12Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Tu również możesz zadzwonić, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Możesz tam także zgłaszać takie sytuacje, które według Ciebie są niesprawiedliwe i masz poczucie, że ktoś zachował się nie tak jak powinien – np. złamał prawo. Telefon jest bezpłatny i jest czynny od poniedzi.ałku do piątku od godziny 8:15 do 20:00 (połączenie bezpłatne).

Jeśli zadzwonisz tam w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią.

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


116 000Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka

Telefon 116 000 jest skierowany do rodziców i opiekunów, którym zaginęło dziecko, do zaginionych dzieci oraz do wszystkich osób, które mogą pomóc w ich odnalezieniu. Telefon 116000 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (połączenie bezpłatne).
www.zaginieni.pl

Pomoc dla dzieci i dorosłych.


800 676 676Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

Na Infolinii Obywatelskiej można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka             i kompetencjach RPO oraz dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Doświadczeni prawnicy starają się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do właściwej instytucji. Telefon jest czynny w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 (połączenie bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Pomoc dorosłych.


116 123Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych         w Kryzysie Emocjonalnym

Skorzystaj z niego, jeśli jesteś osobą dorosłą i przeżywasz trudności osobiste, nie potrafisz poradzić sobie ze swoim zmartwieniem. Możesz tam dzwonić od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 22.00 (połączenie bezpłatne).

http://116123.edu.pl/

Pomoc dorosłych.


801 889 880Telefon Zaufania "Uzależnienia behawioralne"

Z telefonu mogą korzystać wszystkie osoby, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Z konsultantami mogą porozmawiać również osoby bliskie osobom uzależnionym – rodzina, przyjaciele, znajomi. Infolinia jest czynna codziennie w godzinach od 17.00 do 22.00 z wyjątkiem świąt państwowych. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia.

Pomoc dorosłych

Materiały, w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych dotyczących realizowanego programu, przygotowała Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny.

Priorytetowe zadania do realizacji w 2014 r. w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Cel główny programu:
Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach.

Cel szczegółowy nr 1:
Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki.
Zadanie:
1)    prowadzenie zajęć integrujących w klasach, w szczególności w klasach początkowych każdego etapu edukacyjnego, oraz w grupach wychowawczych.

Cel szczegółowy nr 2: 
Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
2.1. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy:
Zadania:
1)    wdrażanie w szkole i placówce programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, 
2)    realizacja programów rówieśniczych, takich jak: pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy,
3)    prowadzenie zajęć z zakresu edukacji prawnej dla uczniów i wychowanków, dotyczących m.in. konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
4)    realizacja przez szkoły i placówki, w tym młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS), programów z poziomu profilaktyki wskazującej, adresowanych do uczniów i wychowanków z utrwalonymi zachowaniami agresywnymi, wymagających interwencji i dalszych działań korekcyjnych, edukacyjno-terapeutycznych,
5)    doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych,
6)    prowadzenie spotkań dla rodziców z zakresu metody szkolnej interwencji profilaktycznej oraz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy,
7)    opracowanie i stosowanie procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w szkole i placówce.

2.2. Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów  i wychowanków oraz profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu.
Zadania:

1) realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach i placówkach w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.
2) wdrażanie programów profilaktyki uzależnień z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opartych na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności.

Cel szczegółowy nr 3:
Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Zadania:

1)  podejmowanie działań w celu zwiększenia zaangażowania uczniów w zajęcia wychowania fizycznego,
2)  zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią.

Zbliża się przerwa świąteczna i okres ferii zimowych. To czas kiedy nasze pociechy spędzają więcej czasu przed komputerem . Polecam lekturę przygotowanych materiałów zamieszczoną w zakładce „dla rodziców”. Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

wtorek 11.00-15.00

piątek  7.00 - 12.00

Wszystkich rodziców/opiekunów, nauczycieli i uczniów serdecznie zapraszam do współpracy. 

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2023 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Thursday the 7th. Siewierz