REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UDOSTĘPNIANIA

UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU

PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki są wypożyczone uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane  w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. O kolejnych wypożyczeniach  i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników oraz materiałów edukacyjnych decyduje wychowawca klasy. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki oraz materiały edukacyjne.

6. Podręczniki są wypożyczane uczniom po podpisaniu przez rodzica protokołu wypożyczenia podręczników (zał. nr 1).

7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego  kompletu podręczników, który będzie znajdować się w bibliotece szkolnej.

8. Szkoła przekazuje uczniom materiały edukacyjne bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru  (zał. nr 2).

9. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.  

10. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręczników oraz materiałów edukacyjnych dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników oraz materiałów edukacyjnych wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

11. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego podręczniki dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta , stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

12. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

13. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w pkt. 13 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel bibliotekarz.

14. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w pkt. 14 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.

15. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

16. W przypadku zagubienia podręczników, znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykłe używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

17. Zapisu punktu  16 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręczników po ich trzyletnim użytkowaniu.

18. Uczniowie są zobowiązani  do używania podręczników oraz materiałów edukacyjnych  zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed  zniszczeniem bądź zagubieniem.

19. Rodzice uczniów potwierdzają zapoznanie się z „Regulaminem wypożyczania i udostępniania
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu podręczników i materiałów edukacyjnych” podpisem i są zobowiązani do jego stosowania. 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicyszkoły oraz rodzice.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, wwyznaczonych godzinach.
 3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminembiblioteki i godzinami udostępniania zbiorów.
 4. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 5. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubieniewypożyczonych książek.
 6. Z końcem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinnybyć zwrócone.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I POSZANOWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 2 tygodni.
 3. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 4. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę luboddać inną - wskazaną przez bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej lub zniszczonej 
 5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych możnakorzystać tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjneodnosi się na miejsce.

KORZYSTANIE ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

 1. Komputer w bibliotece przeznaczony jest do celów edukacyjnych.
 2. Stanowisko komputerowe umożliwia korzystanie ze zbiorów multimedialnychoraz Internetu.
 3. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.
 4. Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się innezajęcia.
 5. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputerai oprogramowania.
 6. Przy jednym  komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżejdwie osoby.
 7. Pierwszeństwo korzystania z komputera mają uczniowie którzy nie posiadająwłasnego sprzętu informatycznego.
 8. Korzystając ze stanowiska komputerowego nie można używać dysków przenośnych przyniesionych z zewnątrz.
 9. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładnątematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adresinternetowy).
 10. W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celówdydaktycznych.
 11. Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki
  (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

Akcje w których uczestniczymy

pij_mleko.jpg
Copyright © 2024 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Wednesday the 21st. Siewierz